Regler

Allmänna bestämmelser

Loppen avhålles i enlighet med Svensk Travsports reglemente gällande bestämmelser för insatslopp, samt tillämpliga delar enligt centrala, allmänna
bestämmelser för svenska travbanor och av arrangören utfärdade allmänna bestämmelser för den aktuella tävlingsdagen.

Arrangören påtager sig ej något ansvar för att påminnelse om insats eller dylikt når respektive ägare, utan det ankommer på varje anmälare att själv bevaka förfallodagen. Om insats ej erlagts i föreskriven tid betraktas anmäld häst som struken. Ägarskifte eller namnändring beträffande anmäld häst skall omgående meddelas Svensk Travsport.

Arrangören förbehåller sig rätt att företaga nödvändiga ändringar för loppets genomförande. Såvida tillräckligt antal inte anmäls, eller andra sådana omständigheter inträffar att arrangören anser att loppet inte kan genomföras, återbetalas gjorda insatser.

Särskilda bestämmelser
Överstiger insatserna 4.320.000 kr bestämmer arrangören hur  överskjutande belopp skall fördelas.

Revanscherna körs som enskilda    lopp där hästarna uttages efter startpoäng. Alla hästar för vilka samtliga insatser erlagda är startberättigade.

Bestämmelser om uttagningslopp

Uppdelning av hästar i olika avdelningar sker på följande sätt: Hästarna seedas efter startpoäng samt efter startprissumma. Med dessa seedningar grundrankas hästarna från 1 och uppåt.  Vid fördelning av hästarna till uttagningsloppen går häst med rankingtal 1 till det första uttagningsloppet, häst nr 2 till det andra o s v, därefter i vändande ordning beroende på antalet uttagningslopp. I övrigt enligt Svensk Travsports regler för seedning av uttagningslopp.

Eventuellt övertaliga hästar tvångsstryks.

Anmälningsavgiften i uttagningsloppen är 2.000 SEK. (2019: Anmälningsavgiften i uttagningsloppen är 3.000 SEK)
(Avgifter exkl. moms)

Placering i uttagningsloppen blir avgörande för tilldelning av startspår i finalerna. Segrarna i uttagningsloppen, efter lottad ordning, väljer spår först. Därefter tvåorna o s v.

Anm. hästar      Lopp  Till final

högst 12                       direkt
13-24                 2        de 6 främsta
25-36                 3        de 4 främsta
37-48                 4        de 3 främsta
49-60                 5        de 2 främsta + de 2 högst seedade treorna
61-72                 6        de 2 främsta